Νεύρωση & Κοινωνία

Νεύρωση & Κοινωνία

“Ένας άνθρωπος που δεν έχει αποξενωθεί απόλυτα, ο οποίος έχει παραμείνει ευαίσθητος και ικανός να νιώσει, ο οποίος δεν έχει χάσει την αίσθηση της αξιοπρέπειας, ο οποίος δεν είναι ακόμα” προς πώληση “, ο οποίος μπορεί ακόμη να υποφέρει από τα βάσανα άλλων, που δεν έχει πλήρως ενσωματωθεί στο μοντέλο ύπαρξης του «έχω»- εν συντομία, ένα άτομο που παρέμεινε ένα άτομο και δεν έγινε πράγμα – δεν μπορεί παρά να αισθανθεί μοναχικός, ανίσχυρος, απομονωμένος στην σημερινή κοινωνία. Δεν μπορεί παρά να αμφιβάλει για τον εαυτό του και τις δικές του πεποιθήσεις, αν όχι για τη λογική του. Δεν μπορεί παρά να «πονάει», παρόλο που μπορεί να βιώσει στιγμές χαράς και σαφήνειας που απουσιάζουν από τη ζωή των «κανονικών» συνανθρώπων του.

Όχι σπάνια θα υποφέρει από νεύρωση που προκύπτει από την κατάσταση ενός λογικού ανθρώπου που ζει σε μια τρελή κοινωνία, παρά από εκείνη της πιο συμβατικής νεύρωσης ενός ασθενούς που προσπαθεί να προσαρμοστεί σε μια άρρωστη κοινωνία. Στη διαδικασία της περαιτέρω ανάλυσής του, δηλ. στην ανάπτυξη μεγαλύτερης ανεξαρτησίας και παραγωγικότητας, τα νευρωτικά συμπτώματά του θα θεραπευθούν. «

Erich Fromm


Erich Fromm neurosis society
“A person who has not been completely alienated, who has remained sensitive and able to feel, who has not lost the sense of dignity, who is not yet “for sale”, who can still suffer over the suffering of others, who has not acquired fully the having mode of existence – briefly, a person who has remained a person and not become a thing – cannot help feeling lonely, powerless, isolated in present-day society. He cannot help doubting himself and his own convictions, if not his sanity. He cannot help suffering, even though he can experience moments of joy and clarity that are absent in the life of his “normal” contemporaries. Not rarely will he suffer from neurosis that results from the situation of a sane man living in an insane society, rather than that of the more conventional neurosis of a sick man trying to adapt himself to a sick society. In the process of going further in his analysis, i.e. of growing to greater independence and productivity,his neurotic symptoms will cure themselves. ” Erich Fromm