Skip to content

Πολιτική Απορρήτου – Προστασία Προσωπικών δεδομένων

1. Γενικά.

Ο ψυχίατρος Σπύρος Καλημέρης δημιούργησε την παρούσα ιστοσελίδα με μοναδικό σκοπό την ενημέρωση του κοινού για θέματα συναφή άμεσα ή έμμεσα με το αντικείμενό του και το ιατρείο του.

Η ιστοσελίδα μας είναι απλή και φιλική στη χρήση της, καθώς έχει σχεδιαστεί προκειμένου να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε χρήστη. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τη μέθοδο συλλογής προσωπικών δεδομένων των χρηστών από την ιστοσελίδα μας και τη χρήση αυτών των Δεδομένων από το ιατρείο μας. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της ιστοσελίδας μας, τα οποία αυτοί μας παρέχουν κατά τη διάρκεια περιήγησής τους στην παρούσα ιστοσελίδα.

2. Υπεύθυνος επεξεργασίας.

Υπεύθυνοι επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι ο ψυχίατρος και το προσωπικό που εργάζεται στο ιατρείο του που εδρεύει στα Ιλίσια Αττικής.Για θέματα που άπτονται των προσωπικών δεδομένων οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ. του ιατρείου +30 2130248566 & στο e-mail: spiros@kalimeristherapist.com.

3. Δεδομένα που συλλέγονται – Δικαιώματα των χρηστών.

3.1. Οι χρήστες της ιστοσελίδας https://kalimeristherapist.com/ μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους. Κατά την επίσκεψη και πλοήγηση του χρήστη  στην ιστοσελίδα μας, συλλέγονται δεδομένα από τα cookies, μέσω της συγκατάθεσης που έχει παράσχει ο ίδιος ο χρήστης. Πρόσθετα, χρησιμοποιείται το Google Analytics προκειμένου να παρακολουθεί τη δραστηριότητα των χρηστών έτσι ώστε να προσδιορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που κάνουν χρήση της ιστοσελίδας μας, να αντιληφθούμε με τον πλέον βέλτιστο τρόπο πως βρίσκουν και χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας, καθώς και να γνωρίζουμε την πορεία τους εντός της ιστοσελίδας. Παρόλο που το Google Analytics καταγράφει δεδομένα όπως η γεωγραφική θέση των χρηστών, η συσκευή τους, το πρόγραμμα περιήγησης  στο διαδίκτυο και το λειτουργικό τους σύστημα, καμία από τις εν λόγω πληροφορίες δεν τους κάνει προσωπικά γνωστούς σε εμάς.

Περαιτέρω, ο ψυχίατρος συλλέγει τα στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει εφόσον επικοινωνήσει μαζί του μέσω ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας και προκειμένου να ενημερωθεί για υπηρεσίες ή θέματα της υγείας του.

Επισημαίνεται ότι ο ψυχίατρος Σπύρος Καλημέρης, όπως και κάθε ιατρός ούτως ή άλλως, δεσμεύεται από τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας να διασφαλίζει το ιατρικό απόρρητο και να προστατεύει τα στοιχεία των ασθενών του.

3.2. Η επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων των χρηστών στηρίζεται στη συναίνεση των ίδιων. Αποδέκτες των Δεδομένων είναι το απολύτως απαραίτητο για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών προσωπικό του ιατρείου ή οι συνεργαζόμενοι συντηρητές της ιστοσελίδας μας, οι οποίοι έχουν δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας, προκειμένου να παρέχεται στους χρήστες το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Η Επιχείρησή μας έχει λάβει τα δέοντα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ως προς την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων των χρηστών από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία.

3.3. Τα δικαιώματα του χρήστη της ιστοσελίδας μας ως προς τα ανωτέρω Δεδομένα του είναι τα εξής:

(α) Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του Δεδομένα, ήτοι το δικαίωμα να λαμβάνει από το ιατρείο επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα Δεδομένα που τον αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει τούτο, το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά καθώς και στις ακόλουθες πληροφορίες, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 15 του υπ’ αριθ. 2016/679 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, «Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)» (εφεξής «ΓΚΠΔ»):

– τους σκοπούς της επεξεργασίας,

– τις σχετικές κατηγορίες Δεδομένων,

– τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους κοινολογήθηκαν ή πρόκειται να κοινολογηθούν τα Δεδομένα, ιδίως τους αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς,

– εάν είναι δυνατόν, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα Δεδομένα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα,

– την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στην Επιχείρησή μας για διόρθωση ή διαγραφή Δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας τους ή δικαιώματος αντίταξης στην εν λόγω επεξεργασία,

– το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή.

(β) Δικαίωμα διόρθωσης, ήτοι το δικαίωμα του χρήστη να απαιτήσει από το ιατρείο χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών Δεδομένων που τον αφορούν.

(γ) Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»), ήτοι το δικαίωμα του χρήστη να ζητήσει από το ιατρείο χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διαγραφή Δεδομένων που τον αφορούν στις ακόλουθες περιπτώσεις και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 17 του ΓΚΠΔ:

– τα Δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία

– ο χρήστης ανακαλεί τη συγκατάθεση επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία,

– ο χρήστης αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ,

– τα Δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα,

– τα Δεδομένα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του δικαίου της Ελλάδας,

– τα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ.

(δ) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των Δεδομένων του χρήστη για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεών του ως προς την επεξεργασία, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 του ΓΚΠΔ.

(ε) Δικαίωμα στη φορητότητα των Δεδομένων, ήτοι το δικαίωμα του χρήστη να λαμβάνει τα Δεδομένα που έχει παράσχει στο ιατρείο μας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζει τα εν λόγω Δεδομένα χωρίς αντίρρηση από το ιατρείο μας, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ΓΚΠΔ.

(στ) Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων του χρήστη από το ιατρείο μας ή άρσης της συγκατάθεσής του στην περίπτωση που δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του εν λόγω δικαιώματος του, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 21 του ΓΚΠΔ.

1.5. Τα ανωτέρω δικαιώματά του ο χρήστης της ιστοσελίδας μας μπορεί να τα ασκήσει μέσω αποστολής σχετικού αιτήματός του στην ταχυδρομική διεύθυνση της Επιχείρησής μας (Ορμινίου 34, Ιλίσια, Αθήνα), είτε στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (spiros@kalimeristherapist.com) με τίτλο «Άσκηση δικαιώματος πρόσβασης/ διόρθωσης/ διαγραφής/ περιορισμού/ εναντίωσης». Για περισσότερες πληροφορίες, ο χρήστης μπορεί να καλεί στο τηλ.: +30 2130248566.

3.4. Τα ανωτέρω Δεδομένα των χρηστών της ιστοσελίδας τα επεξεργάζεται η ιστοσελίδα μας σύμφωνα με το ΓΚΠΔ και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Στην περίπτωση δε που η Επιχείρησή μας παραβιάσει τις ισχύουσες ως άνω διατάξεις, ο χρήστης έχει δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ.: 115 23, Αθήνα, τηλ.: 210-6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου / e-mail: contact@dpa.gr.).

4. Cookies.

Η ιστοσελίδα μαςέχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως η παρούσανα λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβασή τους σε αυτή, να συλλέγουν δεδομένα για τη βελτίωση του περιεχομένου τους. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Σε κάθε έξοδο των χρηστών από την ιστοσελίδα μας είναι δυνατόν τα cookies να διαγράφονται αυτόματα. Ο χρήστης πρέπει να γνωρίζει ότι τα cookies είναι απολύτως αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα μας.

5. Περιοδικές Αλλαγές – Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας του Απορρήτου.

Ο ψυχίατρος επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα του τακτικά και ενδέχεται, εφόσον απαιτείται, να ανανεώνει και την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Ως εκ τούτου, συστήνουμε στους χρήστες να διαβάζουν τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, η οποία θα τροποποιείται κατά διαστήματα χωρίς προηγούμενη προειδοποίησή τους. Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας από έκαστο χρήστη ισοδυναμεί με πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

Ζητήστε ραντεβού
Exit mobile version