Γνωσιακή Θεραπεία / Επιστήμη

Attentional Bias

  από αρχαιο ταοϊστικο κειμενο Λιε Τσι Thanks to Takis Vasilopoulos Γνωσιακές Προδιαθέσεις