Επιστήμη και φιλοσοφία

επιστήμη και φιλοσοφία

“For myself, I am interested in science and in philosophy only because I want to learn something about the riddle of the world in which we live, and the riddle of man’s knowledge of that world. And I believe that only a revival of interest in these riddles can save the sciences and philosophy from an obscurantist faith in the expert’s special skill and in his personal knowledge and authority.”

«Για τον εαυτό μου, ενδιαφέρομαι για την επιστήμη και τη φιλοσοφία μόνο επειδή θέλω να μάθω κάτι για το αίνιγμα του κόσμου στον οποίο ζούμε και το αίνιγμα της γνώσης του ανθρώπου για αυτόν τον κόσμο. Και πιστεύω ότι μόνο μια αναβίωση ενδιαφέροντος για αυτά τα αινίγματα μπορεί να σώσει τις επιστήμες και τη φιλοσοφία από μια σκοταδιστική πίστη στην ξεχωριστή ικανότητα του ειδικού και στις προσωπικές του γνώσεις και εξουσία. “

Karl Popper

Απάντηση