Αλήθεια

Αν κάποιος είναι σε θέση να μου δείξει ότι αυτό που νομίζω ή κάνω δεν είναι σωστό, θα αλλάξω ευχαρίστως, γιατί αναζητώ την αλήθεια, με την οποία κανείς δεν βλάφτηκε ποτέ πραγματικά. Είναι το άτομο που συνεχίζει με την αυταπάτη και την άγνοια που βλάπτεται.

If someone is able to show me